Statut Stowarzyszenia "Motyl"
na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą STOWARZYSZENIE „MOTYL” - NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ zwane dalej STOWARZYSZENIEM, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, szczególnie z młodzieżą, organizowanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz upowszechnianie jej efektów a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

Siedzibą STOWARZYSZENIA jest WAŁBRZYCH.

§ 3

STOWARZYSZENIE działa na podstawie przepisów ustawy: Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20,poz.104 z póżn. Zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

STOWARZYSZENIE może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Terenem działalności STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania STOWARZYSZENIA nie jest ograniczony.

§ 7

STOWARZYSZENIE realizuje cele poprzez:

 • Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i imprez o charakterze integracyjno-artystycznym oraz gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na realizację w/w.
 • Upowszechnianie wiedzy o metodach rehabilitacji społecznej i psychicznej niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem arteterapii.
 • Pozyskiwanie i szkolenie młodzieżowego wolontariatu dla opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz psychoterapeutów, nauczycieli i instruktorów dyscyplin artystycznych, a także artystów do pracy specjalistycznej z niepełnosprawnymi.
 • Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi środowiskami organizującymi zajęcia i działania integracyjne i artystyczne na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 • Prowadzenie działalności integrującej członków STOWARZYSZENIA poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8

Najważniejsze zadania STOWARZYSZENIA to:

 • Pozyskiwanie środków i organizowanie w kraju i za granicą:
  • obozów, kolonii i wczasów integracyjno - artystycznych dla osób niepełnosprawnych,
  • prezentacji artystycznych w formach konkursów, przeglądów, koncertów, spektakli, wystaw i pokazów w wykonaniu osób niepełnosprawnych,
  • stałych i okazjonalnych zajęć, warsztatów i konsultacji o charakterze artystycznym oraz socjo- i psychoterapeutycznym,
 • Budowa lub adaptacja obiektu na całoroczną działalność wypoczynkowo-rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie tej działalności,
 • Zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących rehabilitacji społecznej i psychicznej poprzez integrację i aktywność kulturalną w formach:
  • utworzenia i udostępniania banku informacji,
  • organizowanie seminariów i szkoleń dla rodziców, pedagogów i terapeutów,
  • audycji radiowych, telewizyjnych i artykułów prasowych,
  • wydawanie własnych materiałów informacyjnych.
 • Pozyskiwanie i szkolenie dla współpracy ze STOWARZYSZENIEM:
  • młodzieżowego wolontariatu w zakresie współpracy, opieki i pomocy dla osób niepełnosprawnych,
  • terapeutów, nauczycieli-instruktorów i artystów różnych dziedzin sztuki,
  • pozyskiwanie środków na szkolenie oraz stypendia i nagrody dla w/w.
 • Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami nierządowymi w kraju i za granicą w zakresie:
  • wymiany doświadczeń,
  • udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz działaczy i specjalistów w imprezach lokalnych, krajowych i międzynarodowych o charakterze integracyjno-artystycznym,
  • pozyskiwania pomocy finansowej, organizacyjnej i merytorycznej w działaniach STOWARZYSZENIA oraz udzielanie takiej pomocy na rzecz innych organizacji i placówek.

§ 9

Dla osiągnięcia swych statutowych celów STOWARZYSZENIE może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10

Realizując powyższe cele STOWARZYSZENIE opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracownikow do prowadzenia swych spraw.

§ 11

Członkiem zwyczajnym STOWARZYSZENIA może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także zamieszkały za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, który akceptuje statut i złoży stosowną deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 12

Członkostwo STOWARZYSZENIA nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd STOWARZYSZENIA zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13

 • Członkowie STOWARZYSZENIA zobowiązani są:
  • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia STOWARZYSZENIA,
  • dbać o jego dobre imię,
  • zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowisk osób niepełnosprawnych,
  • popierać i czynnie realizować cele STOWARZYSZENIA,
  • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.
 • 2. Członek zwyczajny STOWARZYSZENIA ma prawo brać udział w życiu STOWARZYSZENIA,w szczególności:
  • przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowa- nia STOWARZYSZENIA,
  • korzystać z lokali i urządzeń technicznych STOWARZYSZENIA, oraz innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom STOWARZYSZENIE.

§ 14

 • Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 • W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
 • Formę i rodzaj wspierania STOWARZYSZENIA członkowie wspierający ustalą z Zarządem STOWARZYSZENIA,
 • Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w par. 13 ust. 2 lit. b i c.

§ 15

Skreślenie z listy członków STOWARZYSZENIA następuje poprzez:

 • rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 • wykluczenie przez Zarząd:
  • za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami STOWARZYSZENIA,
  • za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach STOWARZYSZENIA,
  • na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków STOWARZYSZENIA z przyczyn określonych lit. a i b,
  • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierć członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 17

Władzami STOWARZYSZENIA są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych STOWARZYSZENIA trwa 4 (cztery) lata.

§ 19

Uchwały wszystkich władz STOWARZYSZENIA zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

Najwyższą władzą STOWARZYSZENIA jest Walne Zgromadzenie Członków.

 • Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 • W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę póżniej tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni STOWARZYSZENIA oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 • Do kompetencji Walnego zgromadzenia należy:
  • uchwalanie programu działania STOWARZYSZENIA,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • wybór Prezesa STOWARZYSZENIA,
  • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez STOWARZYSZENIE innych organizacji,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania STOWARZYSZENIA,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków STOWARZYSZENIA,
  • rozpatrywanie skarg członków STOWARZYSZENIA na działalność Zarządu.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
 • Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie STOWARZYSZENIA, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków STOWARZYSZENIA w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 • Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

 • Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, oraz, przy większym niż 5-osobowy składzie, 1-2 innych członków Zarządu.
 • Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
 • Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 • Do kompetencji Zarządu należy:
  • przyjmowanie nowych członków STOWARZYSZENIA,
  • reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • kierowanie bieżącą pracą STOWARZYSZENIA,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 • Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz STOWARZYSZENIA.

§ 22

 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 • Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
  • kontrola bieżącej pracy STOWARZYSZENIA,
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 • Nie można wybierać lub włączać do Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA osoby pełniącej jednocześnie funkcję w Zarządzie STOWARZYSZENIA.
 • W Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny, krewnymi lub powinowatymi członków Zarządu oraz podległymi im z tytułu zatrudnienia.
 • Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby niekarane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia, wyższych niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego.

§ 23

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 24

Do reprezentowania STOWARZYSZENIA oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu łącznie.

§ 25

 • Majątek STOWARZYSZENIA powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 • STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą.
 • Funduszami i majątkiem STOWARZYSZENIA zarządza Zarząd.
 • Do reprezentowania STOWARZYSZENIA oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo bądż dwóch innych członków Zarządu łącznie.

§ 26

 • Nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem STOWARZYSZENIA członkom, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracownikom oraz osobom, z którymi wymienione osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 • Nie wolno przekazywać majątku STOWARZYSZENIA przez jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracowników albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób nie związanych ze STOWARZYSZENIEM.
 • Nie wolno wykorzystywać majątku STOWARZYSZENIA na rzecz jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracowników albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób nie związanych ze STOWARZYSZENIEM, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów STOWARZYSZENIA.
 • Nie wolno dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracownicy STOWARZYSZENIA a także osoby bliskie wymienionych osób.

§ 27

 • STOWARZYSZENIE rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku STOWARZYSZENIA.
 • W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH NINIEJSZYM STATUTEM MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY PRAWA O STOWARZYSZENIACH.

CO NOWEGO?
GaleriON 2018 za nami

Po raz piąty udało się... Tym razem przy współpracy z Markiem - dyrektorem CK w (...)

więcej

Dodano: 28 grudnia 2018

NAJBLIŻSZY KONCERT

NOWE GALERIE
KONTAKT
 • Stowarzyszenie "Motyl"
 • na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
 • jkarminski@stowarzyszeniemotyl.org
STOWARZYSZENIE
SYMBOLLIKA
 • Stowarzyszenie "Motyl"
 • Nr KRS: 0000194732
 • jkarminski @ stowarzyszeniemotyl.org